Przedszkole Publiczne nr 65

BIP

 

Przedszkole Publiczne nr 65

ul.J.Ch. Paska 34

71-622 Szczecin

tel. 091 422 77 96

adres e-mail pp65@miasto.szczecin.pl

NIP 8513025481

REGON 320383631

 

https://pp65.bipszczecin.pl/

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019r.


 

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH


 

I. Zamawiający

 

I.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów

 


 

I.2) Rodzaj zamawiąjącego


1. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

 

II. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


 

III. Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


 

IV. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


 

V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 

VI. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpiła relacja określona w art. 17 ust.1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy
 

VII. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138 o ustawy 

VIII. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
 

IX. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
 

X. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy

 

L.p. Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia   Łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług(w złotych)
1. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy18)   226 672,95
  Razem(1 - 3)   226 672,95
  Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia Liczba udzielonych zamówień Łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług (w złotych)
  Razem poz. 4-63   0,00
  Razem poz. 1-63   226 672,95

Wydruk wygenerowany z Systemu Informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych

 

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 65 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

  

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jolanta Szymańska.
 • E-mail: pp65@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 422 77 96

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie
 • Adres: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie
 • E-mail: pp65@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 4227796

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście od ul. J. Ch.Paska . Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, schody, następnie drzwi wejściowe do przedsionka, następnie przedsionek i drzwi wejściowe otwierane ręcznie za pomocą czytników indywidualnych lub przez pracownika przedszkola po naciśnięciu dzwonka. Wejście jest ogólnodostępne w czasie pracy placówki.

 

2. Budynek jest jednopiętrowy, aby dostać się powyżej partery należy pokonać schody

 

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych

 

4. W budynku nie ma zakazów wstępu z psem asystującym

 

5. Nie ma stałego podjazdu dla wózków inwalidzkich

 

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w placówce lub on- line

 

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących

 

   

Informacje dodatkowe

  

Ułatwienia

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standartowych skrótów klawiaturowych

        

Inne informacje i oświadczenia

 

1. Każdy ma prawo do dostępności cyfrowej, strony lub jej elementu

 

2. Każdy ma prawo zarządać udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu strony lub jej elementu np. za pomocą odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu

 

3.Każdy ma prawo wnioskować o udostępnienie niedostępnych informacji w innej alternatywnej formie

 

4. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony , której dotyczy żądanie oraz wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśliżądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej

 

5. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępności w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie i nformuje o tym podmiot wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

 

6. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji

 

7. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówił żądania informacji zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może zgłosić skargę do Organu Nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Spraw Obywatelskich- www.rpo.gov.pl

 

 

Raport dostępności

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ                                                    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

 

Przedszkole Publiczne Nr 65

ul. J. Ch. Paska 34

71- 622 Szczecin

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat.gov.pl

 

Urząd Statystyczny

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON

(wpisać jeśli podmiot posiada)

320383631

 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

 

Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

         

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

P

P

6

5

@

MIASTO.

SZCZECIN.

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e?mail sekretariatu podmiotu – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo Zachodniopomorskie

Powiat Szczecin

Gmina Szczecin

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

?

2) wojewody

X?

3) nie dotyczy

?

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1
 (wpisać)

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

 TAK

?

NIE

X?

W części budynków tak, w części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,
w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

……..……
 (wpisać)

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W części budynków tak, w części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

……..……
 (wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W części budynków tak, w części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

……..……
 (wpisać)

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie
korzystającej z psa asystującego?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

X?

NIE

?

W części budynków tak, w części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

?

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

……..……
 (wpisać)

                   
 

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W części budynków tak, w części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

……..……
 (wpisać)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

             

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

…………
  (wpisać)

Liczba aplikacji:

…………
  (wpisać)

Prosimy o podanie zawartości następujących elementów deklaracji dostępności, dla każdej strony internetowej
oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: (wpisać – każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu)

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

 

Zgodna   ?         Częściowo zgodna   ?       Niezgodna   ?

 

 

Zgodna   ?         Częściowo zgodna   ?       Niezgodna   ?

 

 

Zgodna   ?         Częściowo zgodna   ?       Niezgodna   ?

 

 

Zgodna   ?         Częściowo zgodna   ?       Niezgodna   ?

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

…………
  (wpisać)

Liczba aplikacji:

…………
  (wpisać)

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej (wpisać)

Zgodność z UdC  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)

 

Zgodna

?

Częściowo zgodna

?

Niezgodna

?

 

Zgodna

?

Częściowo zgodna

?

Niezgodna

?

 

Zgodna

?

Częściowo zgodna

?

Niezgodna

?

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania (wpisać)

Zgodność z UdC  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)

 

Zgodna

?

Częściowo zgodna

?

Niezgodna

?

 

Zgodna

?

Częściowo zgodna

?

Niezgodna

?

 

Zgodna

?

Częściowo zgodna

?

Niezgodna

?

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                   

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

 1. Kontakt telefoniczny

TAK

?

NIE

?X

 1. Kontakt korespondencyjny

TAK

?

NIE

X?

 1. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS
  lub komunikatorów internetowych

TAK

?

NIE

X?

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

TAK

?

NIE

X?

 1. Przesyłanie faksów

TAK

?

NIE

X?

 1. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

TAK

?

NIE

X?

 1. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

TAK

?

NIE

X?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

1) od razu ?

2) w ciągu 1 dnia roboczego ?

3) w ciągu 2-3 dni roboczych ?

4) powyżej 3 dni roboczych ?

 1. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

TAK

?

NIE

?

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak
np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

…………
  (wpisać)

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

…………
  (wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

TAK

?

NIE

X?

Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

?

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

…………
  (wpisać)

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

TAK

?

NIE

X?

Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

?

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

…………
  (wpisać)

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

TAK

?

NIE

X?

Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

?

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

…………
  (wpisać)

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

…………
  (wpisać)

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                               

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?                                                                                                                                            (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

…………
  (wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

…………
  (wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

X?

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

…………
  (wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?                                                                                                                                   (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

?

NIE

?X

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

…………
  (wpisać)

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: (proszę opisać słownie)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         

 

P

P

65

@

MIASTO.

SZCZECIN.

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e?mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

 

 

 

(telefon kontaktowy)

 

(miejscowość, data)

 

 

Objaśnienia

Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.), zwanej dalej UzD, tj. w szczególności:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Podmiot publiczny przekazuje (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub swojej stronie internetowej) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku (art. 11 ustawy UzD). W niniejszym raporcie:

 • w przypadku pytań o stan (np. dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej czy cyfrowej) należy udzielić odpowiedzi według stanu faktycznego na dzień 1 stycznia 2021 r.;
 • w przypadku pytań o okres sprawozdawczy (np. o liczbę przyjętych wniosków o zapewnienie komunikacji w określonej formie osobom ze szczególnymi potrzebami lub o to, ile razy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny) należy udzielić odpowiedzi w odniesieniu do okresu od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów UzD (poza wyjątkami określonymi w art. 73 ustawy, UzD weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. z dniem 20.09.2019 r.) do dnia 1 stycznia 2021 r.

Dział 1. Dostępność architektoniczna

W tym dziale należy uwzględnić wszystkie budynki, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów, w tym również te, w których wynajmuje powierzchnie. Wynajem budynku nie zwalnia z możliwości i obowiązku zastosowania ustawy UzD, ponieważ przepisy nakładają obowiązki na podmiot publiczny, a nie na zarządcę nieruchomości. Nie należy tu uwzględniać jedynie budynków, które nie są wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności i/lub obsługi interesantów (np. budynki magazynowe, wolnostojące garaże, kotłownie, ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie inne budynki o charakterze jedynie technicznym i/lub pomocniczym).

Pyt. 1.

W tym pytaniu – na poziomie budynku – prosimy o odpowiedź rozstrzygającą („TAK” lub „NIE”) w zakresie tego, czy poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier; nie przewidujemy odpowiedzi pośrednich (np. „częściowo” lub „trudno powiedzieć”). Odpowiedź „TAK” oznacza tu, że poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność i/lub obsługa interesantów.

UzD w art. 2 definiuje barierę jako przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Barierami występującymi w przestrzeniach komunikacyjnych w budynkach mogą być na przykład:

 • brak w budynku wind, mimo istnienia takiej potrzeby, lub istniejące windy niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zbyt wąskie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) i/lub ciągi komunikacyjne pionowe (schody),
 • występowanie w ciągach komunikacyjnych utrudniających poruszanie się progów, nierówności, przegród, filarów, stromych i/lub śliskich powierzchni itp.

Rozwiązaniami stosowanymi w celu eliminacji barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynkach mogą być:

 • uniwersalne projektowanie budynków – uwzględniające dostępność przestrzeni komunikacyjnych dla osób z ograniczeniami,
 • racjonalne usprawnienia (np. likwidacja progów, schodków, przewężeń i innych barier – poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych, instalacja w budynku wind dostosowanych dla osób z ograniczeniami, budowa podjazdów, instalacja systemów antypoślizgowych, systemów fakturowych oznaczeń nawierzchniowych),
 • wykorzystanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych, jak np. platformy pionowe i ukośne, schodołazy, podnośniki przyschodowe.

Pyt. 2.

Zastosowanie w budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych lub urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych może oznaczać, że:

 • budynek został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami ww. dostęp,
 • dokonano racjonalnych usprawnień i/lub wykorzystano urządzenia i środki techniczne, w celu umożliwienia ww. dostępu (eliminacja barier architektonicznych przestrzeni komunikacyjnych budynku, dostosowanie wejść do pomieszczeń i wnętrza pomieszczeń, w tym także łazienek i toalet, dla osób ze szczególnymi potrzebami itp.).

Pyt. 3.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń może być zapewniana w sposób:

 • wizualny – np. w formie tablicy informacyjnej, planu, schematu, mapy, infokiosku, infomatu),
 • dotykowy – np. w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej możliwej do czytania przez dotyk (np. pisanej alfabetem Braille’a), infokiosku lub infomatu dostosowanego do korzystania przez dotyk (np. z wykorzystaniem tzw. manipulatora),
 • głosowy – np. z użyciem infokiosku, infomatu z informacją głosową lub przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika,
 • inny – np. przez infokiosk lub infomat z informacją w języku migowym i/lub z informacją głosową wyposażony w pętlę indukcyjną.

 

Pyt. 5.

Zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób obejmuje m.in.:

 • informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (w tym np. oświetlenie dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła), dotykowej (np. tyflograficzne plany ewakuacji) i głosowej (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
 • pozbawione barier i/lub dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne, pokoje oczekiwania na ewakuację, punkty zbiórki, drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, schodowe wózki ewakuacyjne itp.,
 • procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Pytania tego działu odnoszą się do zgodności prowadzonych przez podmiot stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) – UdC.

Pyt. 1.

W tym pytaniu, zgodnie z warunkami technicznymi publikacji deklaracji dostępności oraz strukturą dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności, w poszczególnych wierszach tabeli należy zamieścić:

 • w kolumnie „ID a11y-url” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-url (tj. adres strony internetowej lub adres do pobrania aplikacji mobilnej),
 • w kolumnie „ID a11y-status” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-status (tj. status pod względem zgodności strony internetowej lub aplikacji mobilnej z UdC),
 • w kolumnie „ID a11y-data-sporzadzenie” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-data-sporzadzenie (tj. datę sporządzenia deklaracji dostępności, zapisaną w formacie: rrrr-mm-dd).

Dział. 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Pyt. 2.

Pytanie dotyczy posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – takich jak:

 • pętle indukcyjne, tj. urządzenia ułatwiające słyszenie i rozróżnianie mowy, które zmieniają dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten sposób dostarczają go do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej,
 • systemy FM/ IR – działające podobnie jak pętla indukcyjna, wykorzystujące jako nośnik dźwięku fale radiowe (FM) lub podczerwień (IR).
 • systemy Bluetooth – oparte o standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu ‘Bluetooth’, działające podobnie jak bezprzewodowy zestaw głośnomówiący.

Pyt. 3.

Użyte w poszczególnych podpunktach (a–c) tego pytania pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • tekst odczytywalny maszynowo – tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (w telefonie komórkowym i/lub komputerze – np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA),
 • polski język migowy (PJM) – język migowy, którym posługują się głusi Polacy. PJM jest pełnoprawnym językiem, posiadającym wszystkie cechy języka; charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną, tzn. zamiganie jakiegoś znaku w konkretnym miejscu nadaje mu dodatkowe znaczenie (co jest wykorzystywane np. do określenia czasu),
 • tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR) – sposób przedstawiania informacji w postaci tekstu i uzupełniającej grafiki, umożliwiający zrozumienie przekazywanych treści osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Dział. 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Dostęp alternatywny podmiot publiczny może zastosować w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 UzD, który określa minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Jeśli (w szczególności z przyczyn technicznych lub prawnych) nie ma możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu do podmiotu i jego usług zgodnego z projektowaniem uniwersalnym lub w ramach racjonalnych usprawnień (aby osoba mogła samodzielnie skorzystać z usług/obiektów podmiotu), UzD dopuszcza (w okresie przejściowym) zapewnienie dostępu alternatywnego (np. w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku, możliwości wirtualnego „wejścia” do obiektu itp.). Należy przy tym podkreślić, iż dostęp alternatywny powinien być stosowany przez podmioty publiczne jako wyjątek (nie reguła), a każdy przypadek jego zastosowania wymaga uzasadnienia.

Pyt. 1.

Dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby – wystąpi np. w sytuacji, gdy w przypadku niemożliwości maszynowego odczytania informacji o zakresie działalności podmiotu zamieszczonej na stronie internetowej podmiotu (tekst niedostosowany do odczytu maszynowego) pracownik podmiotu publicznego (lub inna osoba zapewniona przez podmiot) odczyta ten tekst na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej.

Pyt. 2.

Dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – występuje np. w sytuacji, gdy podmiot publiczny, zamiast zapewnić osobie z ograniczeniami możliwość osobistego załatwienia sprawy w pozbawionym barier budynku, umożliwia jej zdalne załatwienie tej sprawy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak nagrania wideo, streaming on-line itp.

Pyt. 3.

Dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu – polega na wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób – np. gdy istnieje potrzeba spotkania przedstawiciela podmiotu z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się (np. poruszającą się na wózku inwalidzkim) – podmiot publiczny, zamiast zorganizować to spotkanie w swojej siedzibie (co jest standardem w przypadku spotkań z osobami niemającymi szczególnych potrzeb) decyduje się na zorganizowanie tego spotkania poza siedzibą – w miejscu dostępnym architektoniczne dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

 

 

Bilans

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/bilans.pdf

 

 

Zestawienie zmian w funduszu

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Rachunek zysków i strat

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/rachunek-zyskow-i-strat-jednostki.pdf

 

 

Informacje dodatkowe

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa-zal1-4.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa-zal5-8.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa-zal9-10.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa1.pdf