Przedszkole Publiczne nr 65

RODO

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W PP65

 

AGNIESZKA MARCINIAK

e-mail: iod@spnt.pl

telefon: +48 91 85 22 093

 

ZASTĘPCA IOD - RAFAŁ MALUJDA

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
a.i.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.
a.i.2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
a.i.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 65 w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w szczególności: art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 130, 131 ust. 1, 2, 5, 7-10, art. 132, 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.
a.i.4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
a.i.5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
a.i.6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
a.i.7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
a.i.8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

 

Klauzula informacyjna dla wychowanków i rodziców – po przyjęciu
a.i.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.
a.i.2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
a.i.3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, tj. realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki (art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa oświatowego); prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania (art. 41 oraz 47 Prawa oświatowego oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji); prowadzenie dziennika zajęć (art. 47 Prawa oświatowego w zw. z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji); organizowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi (art. 68 ust. 1 pkt 11 Prawa oświatowego w zw.  z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami); prowadzenie zajęć dodatkowych (art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego);
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i mienia placówki, w celu żywienia dzieci i pobierania z tego tytułu opłat na podstawie art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizacji zadań z zakresu BHP na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1, 3 6, 11 Prawa oświatowego oraz art. 6 pkt 1, 7 ust. 1, 2 pkt 3 - 6 Karty Nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach;
c) art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO, tj. w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
d) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.
a.i.4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
a.i.5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
a.i.6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
a.i.7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
a.i.8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
a.i.9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.

    2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 65 w Szczecinie, na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa oświatowego;

 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;

 4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

    1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

    2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

    3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

    4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.

    2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1, 2 i 4 w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela w zw. z 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa oświatowego w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b art. 36 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 10 w zw. z art. 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;

 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

 4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy - w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym

    1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

    2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

    3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

    4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.

    2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

    3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umów;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

    1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

    2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

    3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    5. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.

    2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z:

 1. działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

 2. działalnością programu w ramach, którego wyodrębniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w zw. z załącznikiem do uchwały nr X/295/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

    1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

    2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do:

 1. zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie;

 2. wypłaty przyznanego Państwu świadczenia, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

    1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

    2. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
a.i.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin, e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 42 27 796.
a.i.2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
a.i.3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego.
a.i.4. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z placówki.
a.i.5. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
a.i.6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
a.i.7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
a.i.8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
a.i.9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
a.i.10. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage’a Przedszkola Publicznego nr 65 w Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanych na niniejszym profilu (fanpage’u), jest Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie, ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

 2. Z administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: pp65@miasto.szczecin.pl

 3. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą powołanym przez Administratora, można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:

 1. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);

 2. zdjęć profilowych;

 3. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;

 4. treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa w pkt 6.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.

 2. Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage’a Przedszkola Publicznego nr 65 w Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Inc. oraz Facebook Ireland ltd. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca administratora, upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty zarządzające portalem społecznościowym Facebook (Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour oraz Meta Platforms Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem

(https://www.facebook.com/about/privacy).

 1. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

 2. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.

 3. Ze względu na ponadnarodowy charakter portalu społecznościowego „Facebook” Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego (USA). Facebook w celu ochrony Państwa praw wykorzystuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w przypadku przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

 4. Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).

 5. Przysługującymi Państwu prawami są:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;

 4. prawo do przenoszenia Państwa danych;

 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 2. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.