Przedszkole Publiczne nr 65

WAŻNE! TERMINY REKRUTACJI I KARTA ZGŁOSZENIOWA NA DYŻUR WAKACYJNY

10 miesięcy temu

ZARZĄDZENIE NR 42/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089), zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

DO POBRANIA:

PLIK TERMINY

PLIK KARTA ZGŁOSZENIOWA NA DYŻUR WAKACYJNY 2023