Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 65
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Dodzy Rodzice,

informacje o płatnościach za przedszkole mogą Państwo uzyskać dzwoniąc na numer przedszkola (914227796) w godzinach 9-13.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-06 11:08:42

Jaj przepięknie malowanych
Świąt słonecznie roześmianych
W poniedziałek dużo wody
Zdrowia, szczęścia oraz zgody!

 

Z okazji zblizających się Świąt Wielkanocnych,

 

Życzy cała kadra i obsługa Przedszkola nr 65!

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-30 23:39:01

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-08 00:01:00

Drodzy rodzice, kochane dzieci!

 

Nasze przedszkole włącza się do zbiórki prowadzonej przez Radę Osiedla Drzetowo-Grabowo!

Zbieramy karmę dla kotów wolnożyjących. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji! Liczy się każda pomoc :)

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-23 21:22:35

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-23 21:16:25

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-17 09:48:27

DRODZY RODZICE!

 

W DNIU 17.02.2021 (ŚRODA) W NASZYM PRZEDSZKOLU BĘDZIEMY OBCHODZIĆ DZIEŃ KOTA – WRAZ Z NASZYM PATRONEM, KOTEM UMBRIAGĄ. PROSIMY ABY TEGO DNIA DZIECI PRZYSZŁY DO PRZEDSZKOLA PRZEBRANE ZA KOTY :)

 

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MÓJ PRZYJACIEL KOT UMBRIAGA” - PRACE WYKONANE DOWOLNĄ TECHNIKĄ NA SZTYWNYM PAPIERZE PROSIMY DOSTARCZYĆ DO DNIA 16.02.21

DO GRUPY III „DELFINY”

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-08 23:15:33

Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22.01.2021 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na r. szk. 2021/2022.

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/zarzadzeniepm352021terminyrekrutacji20212022.pdf

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej: RODO)
Informujemy, że:
1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej z placówek znajdują się w Informatorze).
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej placówce - możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych placówki; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu rekrutacji, w szczególności informacji o ofercie placówki, statusie wniosku, punktacji, kryteriach i wynikach rekrutacji.
3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 149 i art. 150 ustawy Prawo oświatowe, który określa treść wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa sposób organizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art.160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
4) Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Wskazać konkretnie jaki okres
7) Rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa, a ich realizacja musi być zgodna z RODO:
a) prawo dostępu do danych;
b) prawo do sprostowania danych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
f) prawo przenoszenia danych.
8) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;
9) Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola/szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-03 21:55:29


Życzą kadra i obsługa PP 65

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-27 10:50:02