Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 65
Strona głowna  /  BIP
BIP

 

Przedszkole Publiczne nr 65

ul.J.Ch. Paska 34

71-622 Szczecin

tel. 091 422 77 96

adres e-mail pp65@miasto.szczecin.pl

NIP 8513025481

REGON 320383631

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019r.


 

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH


 

I. Zamawiający

 

I.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów

 


 

I.2) Rodzaj zamawiąjącego


1. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

 

II. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


 

III. Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


 

IV. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


 

V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 

VI. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpiła relacja określona w art. 17 ust.1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy
 

VII. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138 o ustawy 

VIII. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
 

IX. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
 

X. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy

 

L.p. Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia   Łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług(w złotych)
1. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy18)   226 672,95
  Razem(1 - 3)   226 672,95
  Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia Liczba udzielonych zamówień Łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług (w złotych)
  Razem poz. 4-63   0,00
  Razem poz. 1-63   226 672,95

Wydruk wygenerowany z Systemu Informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

 

 

Bilans

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/bilans.pdf

 

 

Zestawienie zmian w funduszu

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Rachunek zysków i strat

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/rachunek-zyskow-i-strat-jednostki.pdf

 

 

Informacje dodatkowe

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa-zal1-4.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa-zal5-8.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa-zal9-10.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp65/informacja-dodatkowa1.pdf

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-10